Enchanted sands (Fakarava, Tuamotu, 2012)  © Alain Durand, a photograph by Alain DURAND

Enchanted sands (Fakarava, Tuamotu, 2012) © Alain Durand